Skip to content Skip to footer

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate a https://clinicaduman.ro/ , se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu pacientii săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.  Site-ul nostru va reține datele personale și le va folosi în scopul informării pacientilor privind programarile online de pe site-ul https://clinicaduman.ro/ .

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul https://clinicaduman.ro/ prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională în vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a societății cu scopul confirmarii programarii online si a detaliilor legate de acestea.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care firma are obligația de a dezvălui datele în temeiul legislației în vigoare.

Persoanele vizate, au, următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date al persoanei vizate

Persoana vizată va avea dreptul să obțină o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu și să aibă acces la acele date cu caracter personal, inclusiv la următoarele informații:

–  scopul prelucrării

–  categoriile de date cu caracter personal vizate;

–  destinatarii, în special destinatarii din țari terțe;

– durata preconizată de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate

– existența dreptului de a solicita operatorului să rectifice respectivele date cu caracter personal, să le șteargă sau să restricționeze prelucrarea lor sau existența dreptului de a se opune acelei prelucrări (în mod clar și separat de alte informații);

–  dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

–  în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, sursa acestora;

–  în cazul transferului către țări terțe, de asemenea, măsurile de protecție corespunzătoare adoptate.

Dreptul de rectificare a datelor

Persoană vizată are dreptul:

–  pentru rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl/o privesc, fără întârzieri nejustificate,

–  să obțină completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare

Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecărui destinatar, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat de mare.

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată va avea dreptul de a șterge datele cu caracter personal care o privesc, din următoarele motive:

–  datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

–  persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea;

–  persoana vizată aduce obiecții prelucrării;

–  datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

–  datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale;

Operatorul nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal dacă prelucrarea este necesară:

–  pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

–  pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;

–  din motive de interes public în domeniul sănătății publice (articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i), precum și articolul 9 alineatul (3) ale regulamentului);

–  în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri stiințifice sau de cercetare istorică, în scopuri statistice, în măsura în care dreptul de ștergere a datelor este de natură să facă imposibilă sau să prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrări; sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care operatorul a facut publice datele cu caracter personal și este obligat, în urma unei cereri a persoanei vizate, să le șteargă, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul punerii în aplicare, va trebui să ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii și destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal ca persoana vizată a solicitat ștergerea de către aceștia a oricăror link-uri sau a oricăror copii sau replicări ale datelor cu caracter personal.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării

Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate în următoarele cazuri:

–  exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pe o durată care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;

–  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării lor;

–  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele cu caracter personal sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

–  persoana vizată a formulat obiecții cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini efectuate în interesul public sau pentru interesele legitime ale operatorului său ale unei terțe părți, pe durata verificării prin care se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restricționată, acele date cu caracter personal pot fi doar stocate. Prelucrarea ulterioară este posibilă numai:

– cu acordul persoanei vizate;

– pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice;

–  din motive de interes public al unui Stat Membru.

Operatorul este obligat să informeze fiecare destinatar despre restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau ar presupune un efort disproporționat de mare.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să transmită datele cu caracter personal care îl privesc de la un operator la altul (în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă prelucrarea se face pe baza consimțământului persoanei vizate sau pe baza contractului în cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Persoana vizată are dreptul să obțină datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de calculator.

 

Dreptul de a obiecta

Persoana vizată va avea dreptul să se opuna, în orice moment, din motive legate de situația sa specifică, prelucrării datelor cu caracter personal în scopul:

–  îndeplinirii unei sarcini efectuate în interes public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale terței părți, inclusiv elaborarea profilurilor;

– comercializării directe, inclusiv elaborarea profilurilor, în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă (în acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in scopul comercializării directe);

– cercetării științifice sau istorice.

La cererea oricărei persone vizate, site-ul nostru va asigura acesteia exercitarea drepturilor sale. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către e-mail: office@clinicaduman.ro .

 

Subscribe for the updates!

Înapoi
Programează-te Online
Telefon
WhatsApp
Facebook
Contact
Adresa